මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මොනරාගල නගරය හිදී ගොවිපොළක ඇතිකරන කුකුල්ලු වැනි සතුන් ගොවිපළ සතුන් වර්ග විකිණීමට

දැන්විම් 4 න් 1-4 දක්වා පෙන්නුම් කරයි