වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 133 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parana Nottu
Parana Nottu

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Bumithal Isthirikkaya
Bumithal Isthirikkaya

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Lankawe Parani Kasi
Lankawe Parani Kasi

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Coins
Old Coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 400,000

දින 8
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Piththala Phana (Brass Lamp)
Piththala Phana (Brass Lamp)

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 42,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Piththala Pahana (Brass Lamp)
Piththala Pahana (Brass Lamp)

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 22,000

දින 9
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old antatuwak
Old antatuwak

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Hand Made Cards
Hand Made Cards

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 320

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Pittala Badu
Antique Pittala Badu

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Pahanak
Parani Pahanak

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,900

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Coins (voc)
Old Coins (voc)

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 25,000

දින 12
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Canvas Art for Pre-Order
Canvas Art for Pre-Order

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Lankawe Parani Kasi
Lankawe Parani Kasi

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Upakarana
Parani Upakarana

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Itipandam Radawanaya
Itipandam Radawanaya

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,200

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Durakathana
Parani Durakathana

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Bo Tree Swasthika Smallest Size
Bo Tree Swasthika Smallest Size

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Ceylon Stamps
Antique Ceylon Stamps

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Elephant Stuiver
Elephant Stuiver

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 4,500

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Brass Oil Lamp
Antique Brass Oil Lamp

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 28,000

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parani Ath Pathrayak
Parani Ath Pathrayak

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,500

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parana Nottu
Parana Nottu

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Parana Mudal Nottu
Parana Mudal Nottu

සාමාජිකයාගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 14
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Old Coins
Old Coins

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 10

දින 15
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Rare Antique Bronse Heppuwa
Rare Antique Bronse Heppuwa

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 12,500

දින 16
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-ගම්පහ - Antique Puskolapoth
Antique Puskolapoth

ගම්පහ, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 40,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!