දැන්විම් 158 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED Moving Wash Mini 56W
LED Moving Wash Mini 56W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SPD-20 Digital Percussion Pad
SPD-20 Digital Percussion Pad

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 117,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 750 Hise Tweeter Compressor Drive
750 Hise Tweeter Compressor Drive

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,600

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 15" 700W 4"VC
Speaker 15" 700W 4"VC

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Power Amplifiers CA-9 2000W
Power Amplifiers CA-9 2000W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Loudspeaker Horn 21"
Loudspeaker Horn 21"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,400

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C Hise Unit 750
B&C Hise Unit 750

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 715 (Imported) 1200W
JBL SRX 715 (Imported) 1200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Speaker 15" Portable
Powered Speaker 15" Portable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE THUMP 15BST
MACKIE THUMP 15BST

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,900

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE THUMP 12BST
MACKIE THUMP 12BST

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 67,500

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - PAR LED 54 3in1 DMX Full Color
PAR LED 54 3in1 DMX Full Color

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,900

දින 42
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SRX 715 Speaker 15"
SRX 715 Speaker 15"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Table Mic Stand Round Base
Table Mic Stand Round Base

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - P.A System 120W Paging Amplifier
P.A System 120W Paging Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C Speaker 12" 400W
B&C Speaker 12" 400W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 44
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KEYBOARD STAND DOUBLE X
KEYBOARD STAND DOUBLE X

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 45
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED STAGE LIGHT 3W*54
LED STAGE LIGHT 3W*54

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 45
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED STAGE LIGHT OUTDOOR/PAR CAN
LED STAGE LIGHT OUTDOOR/PAR CAN

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,500

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Conferance Meeting Microphone
Conferance Meeting Microphone

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,700

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Derby LED Light 30W Double
Derby LED Light 30W Double

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL VRX LineArray Top Bin
JBL VRX LineArray Top Bin

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha 8 Channels Mixer BT/USB
Yamaha 8 Channels Mixer BT/USB

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,700

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 7R Beam 2 in 1 Flight Case
7R Beam 2 in 1 Flight Case

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL STX725 2800W (Imported)
JBL STX725 2800W (Imported)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

දින 46
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Ceiling Speaker
Ceiling Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 800

දින 47
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KAWAI DIGITAL PIANO CN27
KAWAI DIGITAL PIANO CN27

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 175,992

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!