දැන්විම් 143 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mini Beam Moving Head 30W
Mini Beam Moving Head 30W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Speaker 18" 1000W EL1700
Speaker 18" 1000W EL1700

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL SRX 715 (Imported) 1200W
JBL SRX 715 (Imported) 1200W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 52,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Powered Speaker 15" Portable
Powered Speaker 15" Portable

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE THUMP 15BST
MACKIE THUMP 15BST

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,900

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - MACKIE THUMP 12BST
MACKIE THUMP 12BST

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 67,500

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - SRX 715 Speaker 15"
SRX 715 Speaker 15"

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Table Mic Stand Round Base
Table Mic Stand Round Base

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - P.A System 120W Paging Amplifier
P.A System 120W Paging Amplifier

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - B&C Speaker 12" 400W
B&C Speaker 12" 400W

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KEYBOARD STAND DOUBLE X
KEYBOARD STAND DOUBLE X

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED STAGE LIGHT 3W*54
LED STAGE LIGHT 3W*54

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,750

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LED STAGE LIGHT OUTDOOR/PAR CAN
LED STAGE LIGHT OUTDOOR/PAR CAN

කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Conferance Meeting Microphone
Conferance Meeting Microphone

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,700

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Spider LED Party Light
Spider LED Party Light

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Derby LED Light 30W Double
Derby LED Light 30W Double

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,500

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL VRX LineArray Top Bin
JBL VRX LineArray Top Bin

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Yamaha 8 Channels Mixer BT/USB
Yamaha 8 Channels Mixer BT/USB

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,700

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 7R Beam 2 in 1 Flight Case
7R Beam 2 in 1 Flight Case

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - JBL STX825 3200W Plywood(Imported)
JBL STX825 3200W Plywood(Imported)

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 115,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Ceiling Speaker
Ceiling Speaker

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 800

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - KAWAI DIGITAL PIANO CN27
KAWAI DIGITAL PIANO CN27

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 175,992

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Fire Machine Liquid Gas
Fire Machine Liquid Gas

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 600

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Karaoke Mic Dual Set
Karaoke Mic Dual Set

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - Mega Phone 20W With Battery
Mega Phone 20W With Battery

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,800

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - LATEST MEDELI DIGITAL PIANO DP650K
LATEST MEDELI DIGITAL PIANO DP650K

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 99,990

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කොළඹ - 12" Speaker FullRange
12" Speaker FullRange

සාමාජිකයාකොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,800

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!