කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කොලොන්නාව

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කොලොන්නාව

Posted on 15 Sep 2:04 pm, Kolonnawa, Colombo
Employer:
New Lanka Jobs Company
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 42,000 - 45,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
About the role
Promote this ad
New Lanka Jobs Company
MEMBER
Member since October 2018
Visit member's shop