රියදුරු - කොළඹ 02

Posted by Ideal Group. MEMBER
8 days

Job location
Colombo
Company / Employer
IDEAL Group
Job type
Full Time
Industry
Automobiles
Business Function
Others
Role / Designation
රියදුරු
Application deadline
2019-04-15
Required experience (years)
0

About the role

# තනතුර : රියදුරු
===================

# සුදුසුකම් :

~ වයස අවුරුදු 55 ට අඩු
~ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් තිබීම.
~ කොළඹ 02 අවට පදිංචි

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.