නිවසක් විකිණීමට හම්බන්තොට

Posted on 26 Nov 1:31 pm, Hambantota City, Hambantota
Rs 7,000,000
Negotiable
Address:
hambanthota sooriyawewa
Bedrooms:
3
Bathrooms:
1
House size:
1,334.0 sqft
Land size:
40.0 perches
Description
For sale by
Sanujaya Ransandu
Promote this ad
Contact Sanujaya Ransandu
0772717654
0705088091