කර්මාන්ත
දැන්විම් 3,358 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Driver

Private Poster

20 මාර්තු 12:34 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Manager Marketing

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා20 මාර්තු 2:00 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator
Data Entry Operator

Dissanayaka Group

සාමාජිකයාවිනාඩි 4 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Officer- Customer Support
Officer- Customer Support

ODEL PLC

සාමාජිකයා23 මාර්තු 12:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Buyer
Junior Buyer

ODEL PLC

සාමාජිකයා23 මාර්තු 12:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

වෙළද විධායක
වෙළද විධායක

ODEL PLC

සාමාජිකයා23 මාර්තු 12:43 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Senior Sales Executives (Male/Female)
Senior Sales Executives (Male/Female)

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාවිනාඩි 38 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Officer
Sales Officer

kapruka.com

සාමාජිකයාවිනාඩි 46 පෙර, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive

Private Poster

විනාඩි 49 පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

සහය කළමනාකරු
සහය කළමනාකරු

Management Training Center - Wattala

සාමාජිකයා23 මාර්තු 5:07 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

உதவி மேலாளர்
உதவி மேலாளர்

Management Training Center - Wattala

සාමාජිකයා04 මාර්තු 10:21 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතවරුන්
බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතවරුන්

ODEL PLC

සාමාජිකයා24 මාර්තු 3:16 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Shan Designs

පැයකට පෙර, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පරිගණක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරවන්නන්

Sell Fast | Horana| Star ad creation

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver

Private Poster

පැයකට පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

PHP Developer
PHP Developer

Private Poster

පැයකට පෙර, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Trading Executive (Male)

Finegrain

අද 4:40 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Accountant
Assistant Accountant

Royal Dairy Lanka

අද 4:34 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Print Production Specialist

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඅද 4:34 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager (Male/ Female)

granton marketing pvt Ltd galle 2

සාමාජිකයාඅද 4:28 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tour Executive (Female)

Private Poster

අද 4:27 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Typist

Minds Asia Pro (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඅද 4:19 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Delivery Rider
Delivery Rider

Private Poster

අද 4:16 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

වෙනත්

Auto Cad Draftsman (Male)
Auto Cad Draftsman (Male)

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඅද 4:16 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Account Officer (Male/Female)
Account Officer (Male/Female)

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඅද 4:13 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Admin Assistant
Trainee Admin Assistant

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඅද 4:10 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator

Best Global Works

අද 4:07 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!