කර්මාන්ත
දැන්විම් 3,382 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
English Teacher
English Teacher

CAMBRIDGE IELTS ACADEMY (PVT) LTD

20 ජනවාරි 4:38 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Branch Manager
Branch Manager

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා15 පෙබ 2:40 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator (Female)
Computer Operator (Female)

Sellfast | Easy eAdz | Ambalangoda

තප්පර කිහිපයකට පෙර, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Electronic Technician

Global Tec

විනාඩි 45 පෙර, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Officer
Marketing Officer

HDS

සාමාජිකයා23 ජනවාරි 12:56 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Technician
Computer Technician

Target Consulting

ඊයේ 10:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Production Manager
Assistant Production Manager

Asian Chill Equipment (Pvt) Ltd,

සාමාජිකයාඊයේ 10:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Wharf Clerks
Wharf Clerks

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 10:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Civil Engineer
Civil Engineer

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 10:43 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

IT Technician (Male)
IT Technician (Male)

Air Kings (Pvt) Ltd.

ඊයේ 10:43 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive (Male/Female)
Sales Executive (Male/Female)

Company Name Withheld

24 ජනවාරි 11:00 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Delivery Rider - Restaurant

Pearlkey Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 10:41 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

රියදුරු - බට්ටා ලොරි රථ

Speed Group

සාමාජිකයාඊයේ 10:39 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Generator Operator

Target Consulting

ඊයේ 10:34 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Secretary (Male/Female)
Secretary (Male/Female)

Air Kings (Pvt) Ltd.

ඊයේ 10:33 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Flash Developer
Flash Developer

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 10:30 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

තාවකාලික

සහය කළමණාකරු

Granton International - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 10:29 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

සුපරීක්ෂක

Granton Marketing - Balangoda

සාමාජිකයාඊයේ 10:28 පව, පොලොන්නරුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පුහුණු කළමණාකරුවන්
පුහුණු කළමණාකරුවන්

Granton Marketing (Pvt) Ltd. - Kurunegala

සාමාජිකයාඊයේ 10:23 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග
අලෙවි නිලධාරී - පරිඝනක උපාංග

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා21 පෙබ 10:36 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator (Male / Female)

Private Poster

සාමාජිකයාඊයේ 5:44 පව, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee
Management Trainee

Sell fast |Nilmini Copy Bureau | Matara

සාමාජිකයාඊයේ 5:41 පව, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator

Private Poster

ඊයේ 5:35 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Receptionist (Male/Female)

Sajinshah Jaleel Shanu

ඊයේ 5:31 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Hotel Manager

Private Poster

ඊයේ 5:20 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Cook
Trainee Cook

Colombo Motor Trading Co.

ඊයේ 5:08 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Sales Assistant

Mufaddal Husein

ඊයේ 4:56 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!