කර්මාන්ත
දැන්විම් 3,291 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Computerized Accounting & IT Lecturer
Computerized Accounting & IT Lecturer

Golden College (pvt) Ltd

16 ජනවාරි 9:04 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant
Sales Assistant

Tekno Track (Pvt) ltd

03 ජනවාරි 4:38 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Office Clerk
Office Clerk

H&R pvt ltd

සාමාජිකයා15 ජනවාරි 9:58 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistants

Private Poster

13 ජනවාරි 12:23 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Promotions Executive
Promotions Executive

Frontier Capital Partners Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 9:54 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Wharf Clerk
Wharf Clerk

Target Consulting

ඊයේ 9:52 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Customer Service Officer - Ocean Freight
Customer Service Officer - Ocean Freight

Target Consulting

ඊයේ 9:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Supervisor

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 9:45 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive
Marketing Executive

Frontier Capital Partners Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 9:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing & Public Relations Executive
Marketing & Public Relations Executive

Target Consulting

ඊයේ 9:42 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Maintenance & Transport Manager
Maintenance & Transport Manager

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

ඊයේ 9:34 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Purchasing Officer
Purchasing Officer

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඊයේ 9:30 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Admin Assistant
Admin Assistant

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඊයේ 9:17 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Micro Credit Executive
Micro Credit Executive

Speed Group

සාමාජිකයාඊයේ 9:12 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounting Assistant
Accounting Assistant

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

ඊයේ 9:09 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Creative Designer - Advertising
Creative Designer - Advertising

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

ඊයේ 9:03 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Web Developer
Web Developer

IKON

11 ජනවාරි 3:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Supervisor - Marketing
Assistant Supervisor - Marketing

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 5:46 පව, පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Secretary

Mr.Gamage

ඊයේ 5:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

තිරරෙදි මැහුම් ශීල්පීන්
තිරරෙදි මැහුම් ශීල්පීන්

Keshal Lakshika

ඊයේ 5:05 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

අලෙවි විධායක නිලධාරී
අලෙවි විධායක නිලධාරී

Sell Fast | Horana| Star ad creation

සාමාජිකයාඊයේ 5:16 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive (Female)

Damith Kumara

ඊයේ 4:59 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Hardware Technician

MD Computer Solutions

ඊයේ 4:55 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

අත් උදව්කරු (කාන්තා)

Private Poster

ඊයේ 4:53 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Surveyor

Lanka Powertel (Pvt) Ltd

ඊයේ 4:51 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant (Male/Female)

Private Poster

ඊයේ 4:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Account Clerks (Male / Female)

Private Poster

ඊයේ 4:44 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!