திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 1:30 பிற்பகல்

முகவரி

207, Piliyandala Road, Boralesgamuwa

விளக்கம்

We are providing the best and quality + branded alloy wheels and tyres in the current market with exceptional products of many variants and quantities. Giving the service that you deserve even after purchasing the product, we're sure to satisfy your every need and tend to the products we hand over to you. Contact us for more information.