Uber Affiliate

அனைத்து விளம்பரங்களும் Uber Affiliate இடமிருந்து (123 இல் 1-25)

ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Colombo Gampaha Kalutara District

Uber Driver Partner - Colombo Gampaha Kalutara District

Uber Affiliate

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Colombo 2

Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Colombo 2

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Eats Delivery Partner - Malabe

Uber Eats Delivery Partner - Malabe

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Tuk Partner - Colombo 3

Uber Tuk Partner - Colombo 3

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 100,000 - 125,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Colombo 3

Uber Driver Partner - Colombo 3

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Colombo Gampaha Kalutara District

Uber Driver Partner - Colombo Gampaha Kalutara District

Uber Affiliate

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Colombo 1

Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Colombo 1

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Eats Delivery Partner - Kolonnawa

Uber Eats Delivery Partner - Kolonnawa

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Tuk Partner - Colomb0 2

Uber Tuk Partner - Colomb0 2

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 100,000 - 125,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Colombo 2

Uber Driver Partner - Colombo 2

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Moto Partner - Bike Rider

Uber Moto Partner - Bike Rider

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Eats Delivery Partner - Rathmalana

Uber Eats Delivery Partner - Rathmalana

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Tuk Partner

Uber Tuk Partner

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 100,000 - 125,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Colombo 1

Uber Driver Partner - Colombo 1

UBER Affiliate

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

1 நாள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Pannipitiya

Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Pannipitiya

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

4 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Eats Delivery Partner - Nawala

Uber Eats Delivery Partner - Nawala

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

4 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Tuk Partner - Borelasgamuwa

Uber Tuk Partner - Borelasgamuwa

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 100,000 - 125,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

4 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Wellampitiya

Uber Driver Partner - Wellampitiya

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

4 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Moto Partner (Bike Rider) - Nugegoda

Uber Moto Partner (Bike Rider) - Nugegoda

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

5 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Thalwathugoda

Uber Driver Partner - Thalwathugoda

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

5 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Tuk Partner - Battaramulla

Uber Tuk Partner - Battaramulla

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 100,000 - 125,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

5 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Moto Partner (Bike Rider) - Nawala

Uber Moto Partner (Bike Rider) - Nawala

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

6 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Tuk Partner - Angoda

Uber Tuk Partner - Angoda

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 100,000 - 125,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

6 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Driver Partner - Colombo 11

Uber Driver Partner - Colombo 11

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 150,000 - 200,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

6 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Mount lavinia

Uber Moto Partner ( Bike Rider ) - Mount lavinia

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

7 நாட்கள்
ஓட்டுனர்-கொழும்பு - Uber Eats Delivery Partner - Thalawathugoda

Uber Eats Delivery Partner - Thalawathugoda

UBER Affilite

இலங்கை ரூபா 40,000 - 60,000

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, ஓட்டுனர்

7 நாட்கள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்:  9:00 முற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

කොළඹ 004

மின்னஞ்சல்