திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 9:09 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்

முகவரி

. 242/63 Mahawaththa Road, Egodauyana Moartuwa

விளக்கம்

Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs. Our customers are youthful, fashionable and passionate about technology, and as a result we sell only the latest and greatest mobile phones across all major brands.