திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
சனி:
9:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
ஞா:
9:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்

முகவரி

Kuliyapitiya Road, Nattandiya

விளக்கம்

Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs.  Our customers are youthful, fashionable and passionate about technology, and as a result we sell only the latest and greatest products across all major brands.