திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்

முகவரி

Main Street, Akkaraipattu

விளக்கம்

We are one of the leading local online essentials ordering and delivery marketplaces. We deliver quality products to your doorstep & make your lives easier & safe. Order now and experience the difference in our products

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://ikman.lk