திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
சனி:
8:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
ஞா:
8:30 முற்பகல் – 4:00 பிற்பகல்

முகவரி

300/3, Kadawatha Road, Ganemulla

விளக்கம்

We’re dealers of all kinds Three Wheeler and motorbikes. With extraordinary prices and unbelievable brands and models in best conditions when purchasing the used products there is no difference you'd feel when using them then rather than the brand new ones itself. It is just our service that earns us this reputation