Be Educated, Be Empowered!

அனைத்து விளம்பரங்களும் Online Tution இடமிருந்து (256 இல் 1-25)

Cambridge O/L Economics Classes

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

7 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Accounting Classes

Cambridge O/L Accounting Classes

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

7 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Commerce Classes

O/L Commerce Classes

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

7 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Business Studies Classes

A/L Business Studies Classes

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

7 மணித்தியாளம்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Economics Classes

A/L Economics Classes

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

7 மணித்தியாளம்

A/L Accounting Full Syllabus Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Economics Full Syllabus

Cambridge O/L Economics Full Syllabus

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Accounting Full Syllabus

Cambridge O/L Accounting Full Syllabus

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Commerce Full Syllabus

O/L Commerce Full Syllabus

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Business Studies Full Syllabus

A/L Business Studies Full Syllabus

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Economics Class

A/L Economics Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Economics

Cambridge O/L Economics

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

2 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Accounting More Activities

Cambridge O/L Accounting More Activities

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

2 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Commerce More Activities

O/L Commerce More Activities

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

2 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Business Studies More Activities

A/L Business Studies More Activities

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

2 நாட்கள்

A/L Economics More Activities

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

2 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting More Activities

A/L Accounting More Activities

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

2 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Economics Group or Individual Class

Cambridge O/L Economics Group or Individual Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

3 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Accounting Group or Individual Class

Cambridge O/L Accounting Group or Individual Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

3 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Commerce Group or Individual Class

O/L Commerce Group or Individual Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

3 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Business Studies Group or Individual Class

A/L Business Studies Group or Individual Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

3 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Economics Group or Individual Class

A/L Economics Group or Individual Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

3 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting Group or Individual Class

A/L Accounting Group or Individual Class

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

3 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Economics 2021

Cambridge O/L Economics 2021

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

4 நாட்கள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Cambridge O/L Accounting 2021

Cambridge O/L Accounting 2021

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

4 நாட்கள்
ஜுலை 2020 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  6:00 முற்பகல் –  9:30 பிற்பகல்

No,86, Akurugoda,Telijjawila, Matara