ඔබේ සතුට අපගේත් සතුටයි....

அனைத்து விளம்பரங்களும் NS Business இடமிருந்து (12 இல் 1-12)

நிலம்-பதுளை - Valuable Land for Sale

Valuable Land for Sale

58.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 1,800,000 மொத்த

2 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-பதுளை - Valuable House for Sale - Bandarawela

Valuable House for Sale - Bandarawela

படுக்கை: 6, குளியல்: 4

அங்கத்துவம்

பதுளை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 13,000,000

17 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Valuable Land for Sale - Bandarawela

Valuable Land for Sale - Bandarawela

1.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 30,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

20 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Land for Sale Bandarawela

Land for Sale Bandarawela

34.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 4,000,000 மொத்த

20 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Valuable Land for Sale Neluwa

Valuable Land for Sale Neluwa

1.5 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 3,000,000 மொத்த

25 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Valuable Tea Estate Land for Sale Kadurugamuwa

Valuable Tea Estate Land for Sale Kadurugamuwa

9.5 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 25,000,000 மொத்த

25 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Tea Estate for Sale Welimada

Tea Estate for Sale Welimada

2.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 5,300,000 மொத்த

36 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Valuable Land for Sale - Ella

Valuable Land for Sale - Ella

18.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 200,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

36 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Valuable Land for Sale - Bandarawela

Valuable Land for Sale - Bandarawela

12.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 2,800,000 மொத்த

38 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-பதுளை - House for Sale - Atampitiya

House for Sale - Atampitiya

படுக்கை: 5, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

பதுளை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 11,000,000

42 நாட்கள்
நிலம்-பதுளை - Land for Sale - Ella

Land for Sale - Ella

2.0 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்

பதுளை, நிலம்

ரூ 14,500,000 மொத்த

42 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-பதுளை - Two Houses for Sale - Welimada

Two Houses for Sale - Welimada

படுக்கை: 6, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

பதுளை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 4,500,000

52 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

Wikramarachi Kanupaella, Badulla

0771639XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0771639290
மின்னஞ்சல்