திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
10:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
செ:
10:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
பு:
10:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
வி:
10:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
வெ:
10:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
சனி:
10:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
ஞா:
10:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்

முகவரி

No,217, High Level Road , Nugegoda

விளக்கம்

NORA REED is an upcoming Retail Fashion brand which be expanded aggressively in both in local and the global market, and we are organization which believes in having great work place for all our staff.