திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 8:00 பிற்பகல்

முகவரி

216, Kelinawalawatte, Kirimetiyawa. Narammala.

விளக்கம்

We are buying and selling all kind of registered Motor bikes in one roof. With our 2-years’ Business experience we earn the genuine customers. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective need Contact us now!