திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
சனி:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
ஞா:
9:00 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்

முகவரி

No. 69/3, Negombo Road, Kurana, Katunayake.

வரைபடத்தில் காண்க

விளக்கம்

Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs. Our customers are youthful, fashionable and passionate about technology, and as a result we sell only the latest and greatest vehicles across all major brands.