திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
செ:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
பு:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வி:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
வெ:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
சனி:
9:30 முற்பகல் – 6:30 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

No, 35/1, Silver Dale Complex, Yatinuwara Veediya, Kandy

விளக்கம்

Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs. Our customers are youthful, fashionable and passionate about technology, and as a result we sell only the latest and greatest products across all major brands.