திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்

முகவரி

Colombo 14

விளக்கம்

We’re dealers of all kinds of motor bikes, with extraordinary prices and unbelievable brands and models in best conditions when purchasing the used products there is no difference you'd feel when using them rather than the brand-new ones itself. It is just our service that earns us this reputation.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://ikman.lk