திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 9:00 பிற்பகல்

முகவரி

52, Veyangoda Road, Devalapola, Minuwangoda

விளக்கம்

We provide best quality brand new & used Imported electronic items to the customer. We have quality cameras and Accessories to provide customers. Our customers are youthful, fashionable and passionate about technology, and as a result we sell only the latest and greatest products across all major brands. If you need to get quality products with best price, contact us.