Stay Safe!Stay Home!

அனைத்து விளம்பரங்களும் Indulge Chocolate Company இடமிருந்து (50 இல் 1-25)

பலசரக்கு-கொழும்பு - Ritter Sport Cocoa Wafer 100g

Ritter Sport Cocoa Wafer 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 700

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Ritter Sport Honey Salt Almonds 100g

Ritter Sport Honey Salt Almonds 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 700

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Ritter Sport Peppermint 100g

Ritter Sport Peppermint 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 700

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Ritter Sport Dark Whole Hazelnuts 100g

Ritter Sport Dark Whole Hazelnuts 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 700

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Ritter Sport Alpine Milk 100g

Ritter Sport Alpine Milk 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 700

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Toblerone Tiny White Pouch 340g

Toblerone Tiny White Pouch 340g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 2,750

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Toblerone Fruit and Nut 100g

Toblerone Fruit and Nut 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 550

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Toblerone Crunchy Almond 100g

Toblerone Crunchy Almond 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 550

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Toblerone Dark 100g

Toblerone Dark 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 550

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Toblerone White 100g

Toblerone White 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 550

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Kinder Bueno White 39g

Kinder Bueno White 39g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 400

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Toblerone Milk 100g

Toblerone Milk 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 550

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Kinder Bueno 43g

Kinder Bueno 43g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 400

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Kinder Chocolate 8 Bar 100g

Kinder Chocolate 8 Bar 100g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 850

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nutella & Go 48g

Nutella & Go 48g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 650

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Ferrero Rocher 300g

Ferrero Rocher 300g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 3,500

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Ferrero Rocher T16 200g

Ferrero Rocher T16 200g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 2,250

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle 1927 Hazelnut Crunchy Wafer 33g

Nestle 1927 Hazelnut Crunchy Wafer 33g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 280

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nesquik Bar 26g

Nesquik Bar 26g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 250

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle Classic 27g

Nestle Classic 27g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 250

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle 1927 Hazelnut Wafer 30.5g

Nestle 1927 Hazelnut Wafer 30.5g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 280

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle Damak Milk Chocolate 65G

Nestle Damak Milk Chocolate 65G

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 750

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle Milk Chocolate 60g

Nestle Milk Chocolate 60g

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 500

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - Nestle Damak GECE 70G

Nestle Damak GECE 70G

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 800

10 நாட்கள்
பலசரக்கு-கொழும்பு - NESTLE BITTER 60G

NESTLE BITTER 60G

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, பலசரக்கு

ரூ 500

10 நாட்கள்

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
இன்று திறந்திருக்கும்: 12:00 பிற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

0117682XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0117682314
மின்னஞ்சல்