திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
6:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
செ:
6:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
பு:
6:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
வி:
6:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
வெ:
6:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
சனி:
6:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்
ஞா:
6:00 முற்பகல் –10:00 பிற்பகல்

முகவரி

No,44/2, Baron Thilakanada Mawatha, Mulleriyawa

விளக்கம்

Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs.