திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
செ:
8:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
பு:
8:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வி:
8:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வெ:
8:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
சனி:
8:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்

முகவரி

19, Police Station Road, Rambukkana, Kegalle

வரைபடத்தில் காண்க

விளக்கம்

Welcome to DRS AUTO sale in Sri-Lanka. You have come to the right place. Best choice for buying vehicles. We are open seven days a week for you to visit the quality cars at bargain price. We assure you of the quality of their vehicles in a competitive price. They are flexible of your budgets and are available at your convenience to realize your dream of owning the best vehicle to make your life easy. You can find our available cars here at ikman.lk