திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
சனி:
8:30 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்
ஞா:
8:30 முற்பகல் – 6:00 பிற்பகல்

முகவரி

359, High Level Road, Navinna, Maharagama

வரைபடத்தில் காண்க

விளக்கம்

Dhinuco Tyre Trades, Dealers in Tyres & Batteries, Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs.