திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
10:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
செ:
10:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
பு:
10:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
வி:
10:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
வெ:
10:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
சனி:
10:00 முற்பகல் – 7:00 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

No-157/18, Mobile Plaza, 2nd Cross Street, Colombo - 11

வரைபடத்தில் காண்க

விளக்கம்

Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs. Our customers are youthful, fashionable and passionate about technology, and as a result we sell only the latest and greatest products across all major brands.