திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
சனி:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்
ஞா:
8:30 முற்பகல் – 5:30 பிற்பகல்

முகவரி

No 74, Sir Ernest De Silva Mawatha ( Flower Road ), Colombo 7

வரைபடத்தில் காண்க

விளக்கம்

We are a company of the prestigious Access Group which has a history of 26 years enabling the giant to achieve another of its objectives, to enter the Real Estate market. Access Real Estate (Pvt) Ltd was established in the intention of providing well developed, quality home plots, giving value for money and solutions to build dream homes for the valued customers.