அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்களைப் பெறுங்கள்.

பொது(General)

பொருட்கள் - கேள்வி & வினா

மேலதிக வினாக்கள் மற்றும் விடைகள்

உங்களிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் எங்களுக்கு அனுப்பவும்.

மு.ப. 9 – பி.ப. 6 வரை வார நாட்களில்

மு.ப. 8 – பி.ப. 5 வரை வார இறுதி மற்றும் வர்த்தக விடுமுறை நாட்களில்

அழைப்பு
011 2 350 350
மின்னஞ்சல்
support@ikman.lk