යතුරුපැදි කාර්මිකයින්

යතුරුපැදි කාර්මිකයින්

அன்று 06 மே 2:34 பிற்பகல், றாகம, கம்பஹா
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
සැනිට්මා ට්‍රඩෙර්ස්.
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
2
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-05-18
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க