වතුර බෝතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කොට්ටාව

වතුර බෝතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කොට්ටාව

அன்று 14 ஒக்டோ 1:47 பிற்பகல், கொட்டாவ, கொழும்பு
வேலை வழங்குநர்:
shakthi PVT Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 37,000 - 42,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Shakthi Careers
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
Shakthi Careers
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு