වටිනා නිවසක් අඩු මිලට පර්, 6, ලක්ෂ 88

அன்று 22 ஆகஸ்ட் 11:37 பிற்பகல், பிலியந்தலை, கொழும்பு
ரூ 8,800,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Piliyandala, Gonamadiththa road
படுக்கை:
3
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
1,490.0 சதுர அடி
நில அளவு:
6.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Siyane Properties
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Siyane properties
0775982424