වත්තේගම ඉඩමක් විකිණීම

அன்று 04 ஒக்டோ 10:51 பிற்பகல், வட்டேகம, கண்டி

ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
නාරන්දන්ඩ පාර,වත්තේගම
நில வகை:
குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
38.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Kasun senevirathne
ikman.lk பற்றி பாதுகாப்புடன் திகழவும்!
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Kasun senevirathne
0776831091