වරාය පුද්: අංශයේ සේවයට - කොළඹ

වරාය පුද්: අංශයේ සේවයට - කොළඹ

அன்று 22 ஆகஸ்ட் 12:48 முற்பகல், கண்டி நகரம், கண்டி
வேலை வழங்குநர்:
Dinisuru Group
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 35,000 - 55,000
தேவையான கல்வி தகமை:
திறமை கொண்ட பணிபயில்பவர்
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Dinisuru Group Careers
அங்கத்துவம்
செப்டம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்