වරාය නැව් නඩත්තු අංශ සහයක

වරාය නැව් නඩත්තු අංශ සහයක

அன்று 16 ஆகஸ்ட் 9:55 முற்பகல், ரத்தோட்டை, மாத்தளை
வேலை வழங்குநர்:
ARSCC (PVT)LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 55,000 - 65,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
ARSCC Careers
அங்கத்துவம்
அக்டோபர் 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்