වරාය කාර්මික සහයක - කුරැණෑගල

වරාය කාර්මික සහයක - කුරැණෑගල

அன்று 30 ஜுன் 5:09 பிற்பகல், குருணாகலை, குருணாகலை
வேலை வழங்குநர்:
SD success holdings pvt (ltd)
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 55,000 - 65,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க