වරාය කාර්මික ශිල්පීන් අවශ්‍යයි

වරාය කාර්මික ශිල්පීන් අවශ්‍යයි

அன்று 31 ஜுலை 1:31 பிற்பகல், கம்பஹா, கம்பஹா
வேலை வழங்குநர்:
SD docyard service
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 55,000 - 65,000
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க