වංචාවල හංදියෙන් බිම් කොටස් විකිණීමට

அன்று 16 ஆகஸ்ட் 12:51 பிற்பகல், காலி நகரம், காலி
ரூ 800,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
galle,wanchawala
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
விற்பனைக்கு
Prime Lands
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2022 முதல் உறுப்பினர்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Prime Lands
0713756038