වෙළඳ සහායක - මොරටුව

ODEL PLC Careers அங்கத்துவம் மூலம் இடப்பட்டவை
45 நாள்

வேலை இடம்
கொழும்பு
நிறுவணம்/ ஆலோசகர்
ODEL PLC
வேலை வகை
முழு நேரம்
தொழில்
மொத்த வியாபாரம் & சில்லறை வியாபாரம்
வணிக செயல்பாடு
விற்பனை & விநியோகம்
பங்கு / பதவி
Sales Assistant
அதிகபட்ச வயது
35
விண்ணப்பக் காலக்கெடு
2018-10-31
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்)
0

பங்கு பற்றி

# තනතුර : වෙළඳ සහායක
==================

ඔබේ දියුණුවට අඩිතාලම අපෙන්

# සුදුසුකම් :
• වයස අවුරුදු 18-35 අතර වීම
• අ.පො .ස .(සා/පෙළ ) විභාගට පෙනීසිටීම

# ප්‍රතිලාභ :

• රු. 30,000කට ආසන්න අවම මාසික වැටුපක්
• වාර්ෂික බෝනස් දීමනා
• Sales Commission
• වෛදය රක්ෂණය සහ වෛදය ආධාර
• වාර්ෂික උසස් වීම්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සෑම සතියකම සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා දිනවල උදැසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා පහත ලිපිනයේදී පැවැත්වේ.

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

ODEL ප්‍රධාන කාර්යාලය,
අංක 475/32,
කෝට්ටේ පාර,
රාජගිරිය
( රාජගිරිය ආයුර්වේද හංදිය - Golden Key අක්ෂි රෝහල අසල )


ODEL PLC Careers இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்