උසස් නිමාවකින් යුතු මෙම නව නිවස තලවතුගොඩින් සාධාරණ මිලකට

அன்று 27 செப்ட் 1:56 பிற்பகல், தலவத்துகொட, கொழும்பு
ரூ 49,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Kalalgoda Road, Thalawathugoda
படுக்கை:
4
குளியல்:
4
வீட்டின் பருமன்:
4,200.0 சதுர அடி
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Siyaka Land Sale.
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2015 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Sarath Samarathunga
0777217360
Siyaka Land Sale.
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு