තුන්වන මහලේ නිවස කුලියට දීමට 0138

அன்று 30 ஜுலை 7:22 பிற்பகல், ஹொரனை, களுத்துறை
ரூ 35,000 மாதத்துக்கு
முகவரி :
හොරණ ,හොරණ
படுக்கை:
3
குளியல்:
2
பருமன்:
3,200.0 சதுர அடி
நில அளவு:
40.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Lion Brokers Horana
அங்கத்துவம்
நவம்பர் 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0719252452
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
Lion Brokers Horana
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு