# තනතුර : වෙළද ප්‍රවර්ධන නිලධාරී - පොල්ගහවෙල

# තනතුර : වෙළද ප්‍රවර්ධන නිලධාරී - පොල්ගහවෙල

அன்று 22 ஒக்டோ 1:06 பிற்பகல், பொல்கஹவெல, குருணாகலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
SIYALAKA (PVT) LTD
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
மாத சம்பளம்:
இலங்கை ரூபா 50,000 - 60,000
தேவையான கல்வி தகமை:
மேம்பட்ட நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-09-30
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Siyalaka Careers
அங்கத்துவம்
ஜனவரி 2021 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்