සුපවයිසර් ඇබෑර්තු - කුරුණෑගල

සුපවයිසර් ඇබෑර්තු - කුරුණෑගල

அன்று 24 செப்ட் 10:48 முற்பகல், ரம்புக்கன, கேகாலை
விண்ணப்பிப்பதற்கான இறுதி நாள் முடிந்துவிட்டது
வேலை வழங்குநர்:
Ingrain (Pvt) Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
மேம்பட்ட நிலை
தேவையான அனுபவம் (ஆண்டுகள்):
2
வேலை வழங்குனரின் இணையதளம்:
விண்ணப்பத்தின் காலக்கெடு:
2021-09-11
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Sell Fast | Sampath Advertising
நவம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்