සුපිරි දෙමහල් නිවස විකිනීමට

அன்று 28 செப்ட் 12:34 பிற்பகல், அதுருகிரிய, கொழும்பு
ரூ 29,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
M D H Jayawardane Mw, Athurugiriya
படுக்கை:
5
குளியல்:
3
வீட்டின் பருமன்:
2,800.0 சதுர அடி
நில அளவு:
7.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Siyaka Land Sale.
அங்கத்துவம்
டிசம்பர் 2015 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Sarath Samarathunga
0777217360