සුඛෝපභෝගී අලංකාර නව නිවසක් ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත පිලියන්දල

அன்று 01 மே 3:54 பிற்பகல், பிலியந்தலை, கொழும்பு
ரூ 33,500,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
පිලියන්දල
படுக்கை:
4
குளியல்:
4
வீட்டின் பருமன்:
3,658.0 சதுர அடி
நில அளவு:
9.5 பேர்ச்
விளக்கம்
Hero Property Real Estate
அங்கத்துவம்
ஜுன் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Hero property Real Estate
0766316885
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
Hero Property Real Estate
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு