සියලුම පහසුකම් සහිත අංගසම්පූර්ණ නිවස විකිනිමට- මිගමුව

அன்று 14 ஜுன் 9:57 முற்பகல், நீர் கொழும்பு, கம்பஹா
ரூ 17,000,000
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
Walihena Road, Dalupatha, Negambo
படுக்கை:
3
குளியல்:
2
வீட்டின் பருமன்:
1,500.0 சதுர அடி
நில அளவு:
10.0 பேர்ச்
விளக்கம்
MSM Homes
அங்கத்துவம்
ஜுலை 2016 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க MSM Homes
0773928039
இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்
MSM Homes
இவ்வர்த்தகத்துடன் தொடர்புஐடய அனைத்து விளம்பரங்களையும் கான்பதற்கு