සියලුම ඇලුමිනියම් වැඩ

NF Alumium Fabricator அங்கத்துவம் மூலம் விற்பனைக்கு30 செப்ட் 5:24 பிற்பகல்நாவல, கொழும்பு


NF Alumium Fabrication වන අප ආයතනය

* සියලු වර්ගවල ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් ක්‍රියා කරයි
* වීදුරු සවි කිරීම / ක්ලැඩින් කිරීම
* වීදුරු ෂවර් කුටි
* ඇලුමිනියම් ෂවර් කුටි / වැසිකිලි දොරවල්
* අත්හිටවූ සිවිලිම
* කාර්යාල කොටස

සෑම පාරිභෝගිකයෙකුගේම ඉල්ලුමට සරිලන ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුත් ඇලුමිනියම් වැඩ සහ නිෂ්පාදන අපි ගොඩනඟා සපයන්නෙමු
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න


சேவை வகை:
பிற வர்த்தக சேவைகள்
விளம்பரம் குறித்து முறையிடவும்.

தொடர்பு

  • 0775137971
  • 0776839154

 

பாதுகாப்பாக இருங்கள்!

  • எப்போதும் விற்பனையாளரை நேரடியாக சந்திக்கவும்
  • நீங்கள் கொள்வனவு செய்யும் பொருளை பார்வையிடும் வரை கொடுப்பனவு எதையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம்
  • நீங்கள் அறியாத எவருக்கும் பணத்தை அனுப்ப வேண்டாம்.

எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்:

  • அசாதாரண விலை
  • மேலதிக கட்டணங்கள்
  • முற்கூட்டிய கொடுப்பனவுகளுக்கான கோரிக்கைகள்
  • பிரத்தியேக விபரங்களை கோரும் கோரிக்கைகள்

பாதுகாப்பாக இருப்பது தொடர்பில் மேலும்

அரட்டை
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
NF Alumium Fabricator

Best Services Provided


இந்த விளம்பரத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு

இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க

NF Alumium Fabricator இருந்து மேலதிக விளம்பரங்கள்