සීග්‍ර දුතයින් - නිකවැරටිය

සීග්‍ර දුතයින් - නිකවැරටිය

அன்று 25 ஒக்டோ 9:55 பிற்பகல், நிகவெரடிய, குருணாகலை
வேலை வழங்குநர்:
Domestic Express (Pvt) Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Domestic Express Careers
அங்கத்துவம்
ஜனவரி 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்