සීග්‍ර දුතයින් - කුරුණෑගල

அன்று 18 ஒக்டோ 10:03 முற்பகல், குருநாகல் நகரம், குருணாகலை
வேலை வழங்குநர்:
Domestic Express (Pvt) Ltd
வேலை பணியிட வகை (ஆண்டுகள்):
முழு நேரம்
தேவையான கல்வி தகமை:
சாதாரண நிலை
தேவையான பணி அனுபவம்:
0
பங்கு பற்றி
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
Domestic Express Careers
அங்கத்துவம்
ஜனவரி 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்