සීදූවෙන් පදින්චියට අගනා බිම් කොටස් විකිණීමට

அன்று 26 செப்ட் 6:17 முற்பகல், சீதுவை, கம்பஹா
ரூ 350,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு
பேசித்தீர்மானிக்கலாம்
முகவரி :
seeduwa
நில வகை:
வர்த்தக, குடியிருப்புக்குரிய, மற்றவை
நில அளவு:
12.0 பேர்ச்
விளக்கம்
Guardian Lands Pvt Ltd
அங்கத்துவம்
ஆகஸ்ட் 2020 முதல் உறுப்பினர்
அங்கத்தவர் பக்கத்துக்கு செல்லவும்
இவ்விளம்பரத்தை ஊக்குவிக்க
தொடர்பு கொள்க Guardian Lands Pvt Ltd
0703709898